Main

800.000 đ

Main cũ B150 Colorful (cái)

1.500.000 đ

Main cũ B360 Arock 4 khe (cái)

850.000 đ

Main cũ B75 Gigabyte 2Khe (cái)

1.200.000 đ

Main cũ B75 Gigabyte 4Khe ram (cái)

800.000 đ

Main cũ B85 Gigabyte D3 (cái)

200.000 đ

Main cũ g31 Giga (cái)

200.000 đ

Main cũ G31 Intel (cái)

450.000 đ

Main cũ G41 Giga Ram D3 (cái)

550.000 đ

Main cũ H61 Ecs (cái)

670.000 đ

Main cũ H61 Giga (cái)

500.000 đ

Main cũ H71 Arock

400.000 đ

Main cũ H81 Arock (cái)

500.000 đ

Main cũ H81 Asus (cái)

400.000 đ

Main cũ H81 ECS (cái)

580.000 đ

Main cũ H81 Giga (cái)

800.000 đ

Main cũ P90 X Asus (cái)