Màn hình

500.000 đ

Màn cũ 17inch Samsung (cái)

800.000 đ

Màn cũ 19inch Asus (cái)

800.000 đ

Màn cũ 19inch HP (cái)

800.000 đ

Màn cũ 19inch LG (cái)

800.000 đ

Màn cũ 19inch Philip (cái)

800.000 đ

Màn cũ 19inch SS (cái)

900.000 đ

Màn cũ 20inch AoC (cái)

900.000 đ

Màn cũ 20inch Dell (cái)

900.000 đ

Màn cũ 20inch Samsung (cái)

1.100.000 đ

Màn cũ 22inch 226V4L (cái)

1.100.000 đ

Màn cũ 22inch AOC E2251s

1.100.000 đ

Màn cũ 22inch Philip 223V5 (cái)

1.100.000 đ

Màn cũ 22inch Philip 226v4 (cái)

1.100.000 đ

Màn cũ 22inch Samsung S22D300 (cái)

1.050.000 đ

Màn cũ 22inch Venr 2298 (cái)

1.100.000 đ

Màn cũ 23inch MBM 2368 (cái)

1.600.000 đ

Màn cũ 24icnh Dell 241wl (cái)

1.600.000 đ

Màn cũ 24inch LG 24M47 (cái)

2.100.000 đ

Màn cũ 27inch 27EA33 (cái)

1.900.000 đ

Màn cũ 27inch Samsung 27B350 (cái)